AS9100C או (AS9100:2009) הוא תקן ניהול איכות עבור התעופה, החלל ותעשיות ביטחוניות. תקן בינלאומי זה, המוכר על ידי מכון התקנים הישראלי, מציין כי לטרנספרו יש את היכולת לספק בעקביות תוצרים העונים על כלל הדרישות הרגולטוריות החלות בתחום. מטרתו של התקן הוא להבטיח ולהוכיח לקהל לקוחותינו כי נקטנו בכלל האמצעים למימוש מחויבותנו לאספקת פתרונות ומוצרים אמינים ואיכותיים באמצעות יישום של מערכת ניהול ובקרה יעילה.

AS9100C