ISO9001 הוא התקן הנפוץ בעולם בקרת האיכות. תקן זה מציין כי לטרנספרו מערכת ניהול סביבת עבודה וסט של כללים המבטיחים ללקוחותינו כי אנו מסוגלים לספק באופן עקבי מוצר העונה על כלל הדרישות, בין אם של הלקוח ובין אם דרישות רגולטוריות שונות, כי אנו חותרים באופן מתמיד לשיפור שביעות רצון לקוחותינו דרך יישום אפקטיבי של מערכת ניהול בקרת האיכות בארגון וכי אנו מיישמים תהליכי שיפור מתמיד בהתאם לדרישות הלקוח והחוק.

ISO9001